Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Tomahawk Digital Marketing is een handelsnaam van Tomahawk B.V. en is onderdeel van de Isatis Group. De voorwaarden van de Isatis Group zijn van toepassing op alle activiteiten van Tomahawk Digital Marketing.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen de besloten vennootschappen die onderdeel zijn van de Isatis Group te Nijmegen (“Isatis”) en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Isatis alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Artikel 1. Offerte en aanvaarding

 1. Isatis stelt een offerte op waarin Isatis aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) Isatis aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.
 2. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Isatis kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Isatis daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Isatis. Deze mededeling kan per e-mail worden gedaan.
 4. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Isatis werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Isatis verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
 5. Het wijzigen van de Diensten na akkoord is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.

Artikel 2. Levering van de Diensten

 1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Isatis uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Isatis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Isatis worden verstrekt.
 3. Opdrachtgever zal Isatis toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Isatis redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.
 4. Isatis garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Isatis het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Isatis is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.
 5. Isatis is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 6. Tenzij anders overeengekomen is Isatis geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij Diensten, ook niet indien Isatis deze diensten afneemt ten behoeve van Opdrachtgever. Bij als Dienst geleverde softwarelicenties is het afhankelijk van de leverancier of Isatis de contractuele wederpartij van Opdrachtgever is of de leverancier. Isatis zal hierover adequaat informeren.
 7. Isatis heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Isatis niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
 8. Isatis zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.

Artikel 3. Gebruik van software

 1. Wanneer als Dienst software beschikbaar wordt gesteld, ontvangt Opdrachtgever de volgende gebruiksrechten tenzij anders overeengekomen:
  • Apps: het eeuwigdurende recht het Werk op een onbeperkt aantal apparaten zoals telefoons of tablets te installeren en te laten gebruiken door medewerkers van Opdrachtgever;
  • Softwarediensten (SaaS): het recht medewerkers van Opdrachtgever het Werk te laten gebruiken via internet.
  • Overig: het recht het Werk op het afgesproken aantal computers te laten gebruiken door medewerkers van Opdrachtgever.
 2. Het is niet toegestaan
  • de broncode van deze software te reverse engineeren of deze te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan
  • de software in kopie te geven aan derden of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-aService constructies of anderszins;
  • wijzigingen aan te brengen in de software, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan; of
  • aanduidingen van Isatis of haar licentiegevers als rechthebbende(n) op de software of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.
 3. Isatis zal een redelijk niveau van ondersteuning leveren via de website en/of e-mail (of andere aan Opdrachtgever bekend gemaakte kanalen) gedurende de tijd dat Opdrachtgever recht heeft op updates. Tenzij in de offerte anders is overeengekomen, doet Isatis geen garanties dat alle door Opdrachtgever aangedragen problemen of verzoeken in behandeling worden genomen.
 4. Isatis brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de software verbeteren. Opdrachtgever wordt separaat geïnformeerd over de beschikbaarheid van updates en de wijze van doorvoeren daarvan.
 5. De Software wordt beschikbaar gesteld zonder enige garantie of aanspraak op juist functioneren, inbreuk op rechten van derden of andere niet in de offerte genoemde aspecten.
 6. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van software dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €25.000 per inbreukmakende handeling betalen aan Isatis. Dit doet niets af aan het recht van Isatis om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 4. Beschikbaarheid van softwarediensten

 1. Indien een gebruiksrecht op een softwaredienst (SaaS) overeengekomen is, zal Isatis zich inspannen deze dienst continu beschikbaar te laten zijn en een adequate responstijd te leveren voor gebruikers. Isatis geeft echter geen harde garanties tenzij expliciet overeen gekomen in de offerte.
 2. Isatis zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van een softwaredienst, netwerkverbindingen of andere voor een softwaredienst relevante zaken Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 3. Isatis zal regelmatig reservekopieën (back-ups) maken van data die wordt opgeslagen in een softwaredienst. Deze backups worden uitsluitend gebruikt bij calamiteiten bij Isatis. Afgifte van of toegang tot deze backups aan Opdrachtgever is niet mogelijk.
 4. Indien naar het oordeel van Isatis misbruik wordt gemaakt van of een gevaar ontstaat voor het functioneren van een softwaredienst of aanverwante computersystemen of netwerken, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde accounts of activiteiten van virussen, Trojaanse Paarden en vergelijkbare software, is Isatis gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 5. Ontwikkeling van werken

 1. Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), heeft Isatis, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
 2. Het is Isatis toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat Isatis open source software mag leveren aan Opdrachtgever en open source software mag verwerken in Werken die Isatis maakt of aanpast in het kader van een Dienst. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Isatis Opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
 3. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.

Artikel 6. Oplevering en aanvaarding

 1. Indien een oplevering overeengekomen is, zal Isatis na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
 2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen veertien dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
 3. Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goedof afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 4. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Isatis zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Isatis doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom veertien dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
 5. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Isatis een redelijk aantal revisierondes volgen. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor de betreffende Dienst. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Isatis gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.
 6. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Isatis het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.
 7.  

Artikel 7. Onderhoud en support

 1. Isatis zal een redelijk niveau van ondersteuning per e-mail en telefoon bieden aan Opdrachtgever bij het gebruik van de Werken door Opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor ondersteuning aan eindgebruikers.
 2. Indien als Dienst overeengekomen zal Isatis zich inspannen om van tijd tot tijd de Werken aan te passen om fouten te herstellen. Isatis kan hierbij echter afhankelijk zijn van leverancier(s) en derden. Isatis mag afzien van foutherstel als dat naar haar professionele opinie de kwaliteit van de software niet ten goede zal komen.
 3. Isatis heeft het recht om een webapplicatie of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Isatis zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling, maar is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 4. Isatis zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Isatis is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Isatis is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in het belang is van Opdrachtgever.
 5.  

Artikel 8. Detachering van personeel

 1. Indien een Dienst strekt tot het beschikbaar stellen van personen aan Opdrachtgever teneinde deze onder leiding en toezicht van Opdrachtgever werk te laten verrichten (“Gedetacheerden”), geldt daarop het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever geldt als werkgever van de Gedetacheerden in de zin van de Arbeidsomstandigenhedenwet en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. Opdrachtgever zal de derhalve op haar rustende verplichten jegens de Gedetacheerden stipt nakomen. Isatis is bevoegd namens de Gedetacheerden vergoeding van schade of opheffing van nadeel te vorderen.
 3. Isatis zal zich inspannen om Gedetacheerden de huisregels en arbeidsreglementen van Opdrachtgever te laten naleven, voor zover dit redelijkerwijs van een Gedetacheerde kan worden verlangd.
 4. Wanneer Opdrachtgever gemotiveerd aangeeft een Gedetacheerde niet (meer) acceptabel te vinden voor haar bedrijfsvoering, zal Isatis zich inspannen zo snel mogelijk een vervangende persoon te vinden. Hetzelfde geldt in geval van ziekte of zwangerschap.
 5. Gedetacheerden zullen wekelijks verslag doen aan Isatis en Opdrachtgever van de door hen gewerkte uren. Indien Opdrachtgever niet onverwijld een verslag afkeurt, wordt het geacht te zijn goedgekeurd. Isatis zal op basis van de goedgekeurde verslagen een factuur sturen.
 6. In afwijking van artikel X (Intellectueel eigendom) komen de rechten op Werken die een Gedetacheerde maakt ten behoeve van Opdrachtgever toe aan Opdrachtgever.
 7. Artikel X (Geheimhouding) geldt onverkort op Gedetacheerden ten aanzien van informatie opgedaan bij uitvoering van het werk. Het is Opdrachtgever alleen met aparte toestemming van Isatis toegestaan Gedetacheerden nadere geheimhoudingsplichten op te leggen.
 8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Isatis voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, Gedetacheerden van Isatis in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Isatis. Voor iedere overtreding van bovenstaande verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete van €10.000 per week of gedeelte daarvan dat de arbeidsovereenkomst of inschakeling voor werk geduurd heeft respectievelijk voortduurt.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of geleverde Diensten of Werken berusten uitsluitend bij Isatis of diens licentiegevers. Uitsluitend indien expliciet in de offerte vermeld of apart expliciet overeengekomen kunnen rechten overgedragen worden aan Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Werken of andere resultaten van Diensten materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. De duur van gebruiksrechten is voor de duur van de overeenkomst, tenzij anders aangegeven.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt, tenzij dat noodzakelijk is voor het beoogde gebruik of om fouten te herstellen. Tevens heeft Opdrachtgever geen recht op een kopie van bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS of PHP-code) van geleverde Werken tenzij dit expliciet en ondubbelzinnig schriftelijk is overeengekomen.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

Artikel 10. Prijzen en betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, zal Isatis voor alle werkzaamheden maandelijks factureren op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren.
 2. Wanneer een offerte of nadere omschrijving melding maakt van een vaste prijs, wordt meerwerk niet in rekening gebracht tenzij dit buiten de omschrijving valt en hier vooraf akkoord op gegeven is. In geval van een vaste prijs dient vijftig procent van de prijs vooraf te worden voldaan en het restant bij aanvaarding of afronding van de werkzaamheden.
 3. Isatis zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van facturen is veertien dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur.
 4. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 5. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Isatis te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Isatis de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Isatis blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
 6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. In het bijzonder is Isatis in dit geval gerechtigd administratiekosten van €50 in rekening te brengen.
 7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 11. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 2. Isatis zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waar de Diensten op betrekking hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Dienstverlener daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Dienstverlener zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 3. Isatis mag de kennis die wij hebben opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voorzover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
 4. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Isatis is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Isatis voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden. Tevens is uitgesloten aansprakelijkheid voor schade door een gebrek in ingezette open source software bedoeld in artikel 5 lid 2 of in updates daaraan aangebracht door een leverancier van de open source software.
 3. In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lid zal het maximale bedrag dat Isatis is gehouden te vergoeden, gelijk zijn aan hetgeen betaald is voor de twaalf maanden voorafgaand aan de maand waarin het schadebrengende feit zich voordeed. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Isatis.
 4. De aansprakelijkheid van Isatis wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Isatis direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Isatis ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Isatis in staat is adequaat te reageren.
 5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Isatis door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Isatis kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 13. Duur en opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten.
 2. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen. Opdrachtgever kan de overeenkomst tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom gelijk aan 50% van de totale waarde van de nog niet geleverde delen van de overeenkomst.
 3. Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Isatis gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen. Isatis is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.
 4. De overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 14. Wijzigingen in overeenkomst

 1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is of een termijn van meer dan twaalf maanden kent, is Isatis echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.
 3. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Isatis overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Isatis zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Isatis bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.

Artikel 15. Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Isatis gevestigd is.
 2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
 4. De door Isatis ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Isatis steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.
Schuiven naar boven